Årsmöte för Tvärålunds byaförening.

Kallelse till årsmöte för föreningen: Tvärålunds byaförening Ekonomisk Förening

Datum: Söndag 15/3 2020 Tid: 18:00 Plats: Tvärålunds bygdegård

Byaföreningen bjuder på kaffe! 

Dagordning: 

 1. Föreningsstämman öppnas. Val av ordförande av stämman
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5. Val av justeringsmän
 6. Beslut om stadgeändring
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Redovisning av budget och verksamhetsplan
 13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av ordförande i föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av industriråd
 17. Val av revisorer
 18. Val av valberedning
 19. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets årsmöte
 20. Val av BOLLU- representant och ersättare
 21. Beslut om årsavgift för 2021
 22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
 23. Övriga ärenden
 24. Mötets avslutande
Rulla till toppen