Årsmöte Tvärålunds byaförening 17/3 2019 kl18!

Kallelse till årsmöte för föreningen:
Tvärålunds byaförening Ekonomisk Förening Datum: 17/3 2019 Tid: 18:00 Plats: Tvärålunds bygdegård Byaföreningen bjuder på kaffe!

Dagordning:
1. Föreningsstämman öppnas
a. Val av ordförande av stämman
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman
3. Godkännande av kallelsen
4. Fastställande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Val av justeringsmän
6. Beslut om stadgeändring
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
12. Redovisning av budget och verksamhetsplan
13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
14. Val av ordförande i föreningen
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av industriråd
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets årsmöte
20. Val av BOLLU- representant och ersättare
21. Beslut om årsavgift för 2020
22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
23. Övriga ärenden

Rulla till toppen