Tvärålunds Byaförening bjuder in till årsmöte

Här med bjuder byaföreningen in till årsmöte den 29 mars kl 19:00 i Tvärålunds bygdegård.

Givetvis bjuds det på kaffe!

Varmt välkommen önskar styrelsen.

Dagordning:

 1. Föreningsstämman öppnas
  Val av ordförande av stämman
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5. Val av justeringsmän
 6. Beslut om stadgeändring
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Redovisning av budget och verksamhetsplan
 13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av ordförande i föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av industriråd
 17. Val av revisorer
 18. Val av valberedning
 19. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets årsmöte
 20. Val av BOLLU- representant och ersättare
 21. Beslut om årsavgift för 2023
 22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
 23. Övriga ärenden
 24. Mötets avslutande

Kallelsen som PDF (för utskrift)

Rulla till toppen